AKO BUDE VYZERAŤ VAŠA ZÁHRADA ?

   Po obhliadke pozemku a vypočutí si približnej predstavy o Vašej okrasnej alebo úžitkovej záhrade, navrhneme Vám najvhodnejšie riešenie výsadby, trávnikov a iných záhradných, či stavebných úprav, ako sú jazierko, kvetinové záhony, skalky, závlahový systém, záhradné osvetlenie, drevostavby, bazény a iné. Dodáme Vám počítačom spracovaný grafický návrh záhradných úprav, ktorý bude spracovaný originálne s individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi. Pri tvorbe návrhu samozrejme berieme ohľad na požiadavky zákazníka, ale aj na vhodnosť drevín a ostatných doplnkov do daného prostredia, prípadne už jestvujúcej výsadby pri rekonštrukcii záhrady. Snažíme sa navrhnúť výsadbu tak, aby bola v budúcnosti starostlivosť o ňu čo najmenej náročná.
Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam v oblasti realizácií záhrad, výsadby a údržby zelene, riešime naše grafické návrhy aj s prihliadnutím na praktickú stránku samotnej realizácie záhrady a jej funkčnosť. Vypracovanie 3D grafických štúdií je výsledkom spoločnej práce inžiniera záhradnej a krajinnej architektúry a profesionálneho realizátora okrasných záhrad, čím je zaručená odborná aj praktická stránka navrhnutého diela.

    Pozývame Vás k nahliadnutiu na niekoľko našich grafických návrhov:
 
 
 

GRAFICKÝ 3D NÁVRH ZÁHRADY - spracovaný vo forme grafickej pracovnej štúdie záhrady 

Samotnému spracovaniu grafickej štúdie predchádza samotné oslovenie našej firmy budúcim zákazníkom a dohodnutie si spoločného stretnutia na pozemku. Prvým úkonom z našej strany je osobná obhliadka pozemku a stým súvisiaca aj prvá konzultácia so zákazníkom a základné poradenstvo k problematike, s vypočutím si základnej predstavy a hlavných požiadaviek zo strany zákazníka. Cena za prvotnú obhliadku je určená samostatne – stanovená vopred – v závislosti od potrebných konzultácií a dopravných nákladov na pozemok zákazníka.


Cena za štúdiu „ZÁKLADNÝ BALÍK“ už OD 300,- Eur a zahŕňa nasledovné:

1) zameranie pozemku, záhrady a existujúcich priľahlých stavieb, fotodokumentácia, projekčná práca v teréne

2) druhá konzultácia so zákazníkom – počas zamerania pozemku, dopravné náklady na pozemok zákazníka (platí pre Nitru a blízke okolie)

3) zhotovenie grafickej pracovnej štúdie záhrady – farebnej 3D vizualizácie – v rovine – pôdorys so základnou legendou; hlavné pohľady na pozemok v axonometrii a perspektíve – z rôznych uhľov pohľadu

4) spracovanie kompletnej rozpočtovej kalkulácie – za plánovanú realizáciu záhrady firmou Proeko Záhrady s.r.o. – práce a materiál podľa dohody, vrátane rozpočtu za automatický závlahový systém

5) tretia konzultácia so zákazníkom (v Čabe – v sídle firmy) – prezentácia prvotného návrhu, možné dispozičné riešenie, použité materiály, navrhovaný postup prác, plánované technické prvky, problematické časti pozemku – možné riešenia...

6) finálna korektúra návrhu 1x (podľa požiadaviek a pripomienok zákazníka) a spracovanie konečnej verzie 3D pracovnej štúdie záhrady 1x + kompletná rozpočtová kalkulácia za dielo + ponuka s textovou dokumentáciou

7) odovzdanie návrhu štúdie záhrady v digitálnej forme na CD alebo formou e-mailu (poštou alebo osobne)

 

Príplatkové položky – NEZAHRNUTÉ v cene „základného balíku“ štúdie záhrady

1) modelácia terénu a svahovanie – zapracovanie do 3D grafického návrhu s následným vyobrazením

2) podrobný zoznam a názvoslovie navrhovaných rastlín s osadzovacím a vytyčovacím plánom

3) inventaricácia pôvodných rastlín (ak také sú), ktoré už sú na pozemku a ktoré budú zachované v novej výsadbe a ich zapracovanie do návrhu výsadby

4) zameranie a vypracovanie nového návrhu štúdie pre zhotovenie dlažby, chodníkov, iných spevnených plôch, prípadne iných stavebných častí - oplotenie, múriky, palisády, parkovisko, drevostavby, detské ihrisko (prvky ktoré neexistujú na pozemku a treba ich navrhnúť a zapracovať do 3D grafického návrhu)

5) zvýšené dopravné náklady na pozemok zákazníka – vzdialenejšie pozemky od sídla firmy

6) odborné konzultácie a poradenstvo naviac + dopravné náklady na pozemok zákazníka – naviac mimo "základného balíka"

7) ďalšie dodatočné korektúry štúdie návrhu a zhotovenie viacerých verzií (variánt) možného dispozičného riešenia záhrady – naviac mimo "základného balíka" – bude zákazníkovi doúčtované a nacenené samostatne – podľa rozsahu a zložitosti požiadaviek zo strany zákazníka

 

Ďalšie doplňujúce informácie:

* vyššie uvedená cena 300,- Eur je základná suma – orientačná! Reálna cena za spracovanie 3D grafickej pracovnej štúdie sa upresní individuálne pri osobnej obhliadke pozemku – po prvej konzultácií so zákazníkom o jeho požiadavkách a o možnom dispozičnom riešení pozemku alebo záhrady. Po zohľadnení všetkých faktorov a tiež v závislosti od náročnosti spracovania grafickej štúdie, veľkosti a členitosti riešeného pozemku – určíme vopred záväznú cenu za spracovanie 3D grafickej pracovnej štúdie záhrady. Všetky prípadné možné náklady navyše budú zákazníkovi vopred oznámené a bude o nich informovaný.

*malé záhradné plochy a predzáhradky – cena za spracovnie štúdie môže byť aj nižšia ako uvedená základná suma „základného balíka“ - cena sa v takýchto prípadoch tiež určuje individuálne až po osobnej obhliadke pozemku

* štúdia záhrady „základný balík“ obsahuje: 3D grafickú vizualizáciu záhrady + pôdorys so základnou legendou + pôvodnú fotodokumentáciu pozemku + rozpočtový list + ponukový list + sprievodnú správu a záručné podmienky. Nie je to projekt záhrady! - „základný balík“ neobsahuje zoznam a názvoslovie rastlín, osadzovací a vytyčovací plán rastlín...

* v prípade realizácie nášho návrhu našou firmou (v aktuálnej sezóne, najneskôr však v nasledujúcej sezóne)  bude zákazníkovi zohladnená - odrátaná 1/3 z vopred vyplatenej sumy za zhotovenie grafickej štúdie záhrady a súvisiacich prác (-33% z celkovej sumy za zhotovenie štúdie záhrady) pri konečnom vyúčtovaní na konci realizácie

* počas konzultácií je grafická štúdia záhrady prezentovaná zákazníkovi na počítači v 3D perspektíve v dynamickej vizualizácii. Zákazník môže tak svoju „novú záhradu“ vidieť v reálnom priestorovom a farebnom vyobrazení

* platba vopred dohodnutej sumy – za spracovanie pracovnej štúdie záhrady - bankovým prevodom na firemné číslo účtu alebo v hotovosti - ihneď po zameraní záhrady a pozemku našou firmou

Cena za grafickú pracovnú štúdiu záhrady v základnom balíku je nižšia oproti kompletnému grafickému návrhu záhrady s podrobnou projektou dokumentáciou. Grafický návrh záhrady spracovaný na úrovni pracovnej štúdie má pre zákazníka informatívny charakter o možnom dispozičnom riešení okrasnej záhrady. Takáto pracovná štúdia záhrady obsahuje: pôvodnú fotodokumentáciu pozemku, navrhované priestorové 3D grafické vyobrazenia záhrady, pôdorys štúdie so základnou legendou a sprievodnú správu. Pracovná štúdia však neobsahuje podrobnú textovú dokumentáciu a výkresovú dokumentáciu k návrhu záhrady, je tiež bez označených plôch, výmer a osadzovacieho plánu výsadby. Pre samotnú realizáciu záhrady sa táto štúdia považuje za záväznú len v zmysle navrhovaného tvaru trávnika, záhonov a množstvu, či farebnosti vyobrazených rastlín. Takúto pracovnú štúdiu záhrady zákazník nemôže zamieňať alebo považovať za projekt záhrady!

Pracovná štúdia záhrady býva zväčša spracovaná v zmysle spoločných konzultácii so zákazníkom, za účelom čo najpresnejšieho vyhotovenia cenovej ponuky za realizáciu záhrady a pre bližšiu predstavu zákazníka o možných dispozičných a sadových riešeniach záhrady. Štúdia grafického návrhu je vhodná hlavne pre zákazníka, ktorý nevyžaduje striktne použitie konkrétnych druhov a kultivarov rastlín a drevín pri následnej realizácii. Po spoločných konzultáciách sa dohodneme so zákazníkom na tvare a charaktere výsadby, záhonov a ostatných prvkov v záhrade. Zákazník nám dá ako realizátorom "voľnú ruku" pri tvorbe jeho záhrady. Predpokladom však je, že vopred bude dohodnutý finančný strop za realizáciu a materiálové položky, ktoré budú použité.

Úvod O firme Naše realizácie Kontakt Aktuálne Prvý krok AKCIA